8
เภสัชกรรม
View more
22
ส่งเสริมสุขภาพ
View more
28
อนามัยแม่และเด็ก
View more
3
สุขภาพจิต จิตเวช
View more
11
โรคติดต่อ
View more
5
แพทย์แผนไทย
View more
18
ผู้ป่วยนอก
View more
10
ทันตกรรม
View more
3
วางแผนครอบครัว
View more
20
ผู้ป่วยใน
View more
5
ส่งต่อผู้ป่วย
View more
8
โรคไม่ติดต่ออื่นๆ
View more
General Stats
66.52

ANC < 12 week

46.83

ANC = 5 time

65.02

คัดกรองเบาหวาน

64.26

คัดกรองความดัน

99.51

สมุนไพร 5 รายการ

99.60

เด็กสมวัย

15.29

ภาวะเด็กอ้วน

30.09

มารดาอายุ <20

7.90

มะเร็งปากมดลูก

28
โรคเรื้อรัง
View more
6
ตัวชี้วัดสาธารณสุข
View more
9
ทั่วไป
View more
9
Back Office
View more